Algemene ledenvergadering 2022

Uitnodiging
Algemene ledenvergadering

maandag 11 april 2022

in het bedrijfsrestaurant

 1. Opening

 2. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 12 april 2021

 3.  Verslag penningmeester en verslag kascommissie

 4. Mededelingen

 5. Terugblik verenigingsjaar 2021

 6. Jaarprogramma 2021

 7. Samenstelling bestuur:

  Statutair aftredend is Francien Schrauwen en zij stelt zich herkiesbaar. Bezwaren tegen deze voorgestelde kandidaatstelling kunnen gemeld worden bij het dagelijks bestuur van de PV. Tegenkandidaten kunnen zich schriftelijk melden bij het bestuur door voordracht van 10 of meer leden van de Personeelsvereniging. Dit kan tot uiterlijk 5 april 2022.

 8. Rondvraag

 9. Sluiting