Algemene ledenvergadering 2021

Uitnodiging
Algemene ledenvergadering

maandag 12 april 2021

16.30 uur via Starleaf.

Telefoonnummer:  +31 20 808 1104

Meeting ID is:  443 823 9944

 1. Opening

 2. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 29 juni 2020

 3.  Verslag penningmeester en verslag kascommissie

 4. Mededelingen

 5. Terugblik verenigingsjaar 2020

 6. Jaarprogramma 2021

 7. Samenstelling bestuur:
  Statutair aftredend zijn Karin Eilrich, Monique van Latum en Herman de Graaf.
  Karin Eilrich en Monique van Latum stellen zich beide herkiesbaar. Herman de Graaf is in verband met beëindiging dienstverband niet herkiesbaar. Bezwaren tegen deze voorgestelde kandidaatstellingen kunnen gemeld worden bij het dagelijks bestuur van de PV. Tegenkandidaten kunnen zich schriftelijk melden bij het bestuur door voordracht van 10 of meer leden van de Personeelsvereniging. Dit kan tot uiterlijk 5 April 2021.

 8. Rondvraag

 9. Sluiting